T.C.
AYVACIK KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI
Ayvacık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Ayvacık İlçesi Adatepe-TCK Arası 3+800 Km 2.Kat Asfalt Kaplamaya Hazır Yıkanmış Mıcır Temini İşi, K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
1-  İdarenin
         a) Adresi: Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
         b) Telefon ve faks numarası: : 286 712 10 07/5- 286 712 38 41
         c) Elektronik posta adresi (varsa): -
2- İhale Konusu Hizmetin
Niteliği, türü ve miktarı: 
1-    3+800 Km (21.000 m2) yola 400 m3 (650 Ton) 15-22 mm Mıcır Temini, Yükleme ve Nakli İşi,
 
    b) Yapılacağı yer: Ayvacık İlçesi Adatepe Köyü-Ayvacık/ÇANAKKALE
    c) İşe başlama tarihi ve Malın Teslim Yeri: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak, Adatepe Köyü’ ne teknik personelin uygun gördüğü yere indirilecektir.
    d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a)    yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu.
b)    tarihi ve saati : 11/05/2017  - Perşembe günü  saat:14.30  
4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;   
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale konusu işin tamamını ve bir kısmını Alt Yüklenicilere yaptırmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
            
5- İhale dokümanı Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.canakkale-ayvacik.gov.tr internet adresinde görülebilir ve 250,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka Hesap No: Ayvacık Ziraat Bankası 9578701-5001)
 6- Teklifler 11.05.2017 tarih ve saat 14:30' a kadar Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat cetvelinde belirtilen işler için birim fiyat teklif üzerinden KDV Hariç olarak verilecektir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Birim Fiyatlarındaki artış veya iş ile ilgili her türlü fiyat artışları ve bu artışlardan doğan talepler alınmayacaktır. Ayrıca, idarenin takdiri ile söz konusu işte iş eksilişi yapılabilecektir.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
9- İhaleyi alan Firma, sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale konusu malın muayene ve kabulünün yapılmasını müteakip yükleniciye iade edilecektir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No : Ayvacık Ziraat Bankası 9578701-5035 )
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer hususlar:
 
 
NOT:1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir. 
2-Vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir.
3- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.
4- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5- İhaleye teklif veren firmaların yetkilileri ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
6- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince ihale yetkilisi yüklenicilerden yazılı yeni tekliflerini isteme yetkisine sahiptir.
7- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. İdare ilgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur.

                                                                                                         AYVACIK KÖYLERE HİZMET 
                                                                                                                     GÖTÜRME BİRLİĞİ